Προοίμιο του καταστατικού των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (IWW)

Η εξγαηηθή ηάμε θαη ηα αθεληηθά δελ έρνπλ ηίπνηα ην θνηλό. Δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία εηξήλε εθ‘ όζνλ ε πείλα θαη ε αλέρεηα ππάξρνπλ αλάκεζα ζε εθαηνκκύξηα εξγαδνκέλνπο, ελώ νη ιίγνη, πνπ απνηεινύλ ηα αθεληηθά θαηέρνπλ όινλ ηνλ παξαγόκελν πινύην.

Μεηαμύ απηώλ ησλ δύν ηάμεσλ ε πάιε πξέπεη λα ζπλερηζηεί έσο όηνπ όινη νη εξγαδόκελνη ηνπ θόζκνπ νξγαλσζνύλ σο ηάμε, πάξνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα κέζα παξαγσγήο, θαηαξγήζνπλ ην ζύζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη δήζνπλ ζε αξκνλία κε ηε Γε.

Θεσξνύκε όηη ε ζπγθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληώλ ζε όιν θαη ιηγόηεξα ρέξηα θαζηζηά ηα ζπλδηθάηα αλίθαλα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νινέλα απμαλόκελε δύλακε ηεο εξγνδνζίαο. Τα ζπλδηθάηα ελζαξξύλνπλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία επηηξέπεη ζε κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ λα επηηίζεηαη ζε κηα άιιε ζηελ ίδηα βηνκεραλία, βνεζώληαο νπζηαζηηθά λα εηηεζνύλ θαη νη δύν ζηελ πάιε ησλ κηζζώλ. Επηπιένλ, ηα ζπλδηθάηα βνεζνύλ ηα αθεληηθά παξαπιαλώληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην λα πηζηεύνπλ όηη ε εξγαηηθή ηάμε έρεη θνηλά ζπκθέξνληα κε ηελ εξγνδνζία.

Οη ζπλζήθεο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ κόλν από κηα νξγάλσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε όια ηα κέιε ηεο ζε κηα βηνκεραλία ή ζε όιεο ηηο βηνκεραλίεο, λα κπνξνύλ λα ζηακαηνύλ ηε δνπιεηά, εάλ θξηζεί απαξαίηεην, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη κηα απεξγία ή θάπνην ινθ-άνπη ζε θάπνην ηκήκα, θαηαδεηθλύνληαο όηη όηαλ αδηθείηαη έλαο είλαη ζαλ λα αδηθνύληαη όινη.

Αληί γηα ην ζπληεξεηηθό ζύλζεκα «έλαο θαιόο κηζζόο γηα ηε δνπιεηά κηαο κέξαο» ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ζηηο ζεκαίεο καο ην επαλαζηαηηθό ζύλζεκα «θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο».

Είλαη ηζηνξηθή απνζηνιή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο λα θαηαξγήζεη ηνλ θαπηηαιηζκό. Οη εξγαδόκελνη ζηελ παξαγσγή πξέπεη λα νξγαλσζνύλ, όρη κόλν γηα ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα ελάληηα ζηνπο θαπηηαιηζηέο, αιιά θαη γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαγσγή όηαλ ν θαπηηαιηζκόο ζα έρεη αλαηξαπεί. Με ην λα νξγαλσζνύκε εξγαζηαθά δεκηνπξγνύκε ηε δνκή ηεο λέαο θνηλσλίαο κέζα ζην θέιπθνο ηεο παιηάο.

IWW-Industrial Workers of the World